vasdruhydomov.cz

Centrum inovací s konkurenceschopnou výrobou i službami, se silným městským společenstvím ve zdravém prostředí. Město se širokou nabídkou bydlení a bez dopravních kolapsů… Kladno dokončilo svou Strategii udržitelného rozvoje (SUR) do roku 2030 s výhledem na dalších 20 let. V koncepčním dokumentu mimo jiné zmapovalo současné silné i slabé stránky a potenciál města, zformulovalo své vize rozvoje a možná opatření, jak jich dosáhnout.

Na konečné podobě SUR, kterou již schválili zastupitelé, pracovalo s městem v devíti pracovních skupinách několik desítek osob z různých oblastí života města a to více než rok. Byli mezi nimi například zástupci podnikatelské i akademické sféry, neziskového sektoru nebo Okresní hospodářské komory Kladno. Na vzniku se podílela také veřejnost.

„Strategie udržitelného rozvoje definuje budoucí rozvoj města, tedy k čemu směřujeme a jaké principy chceme zastávat. Je to důležité především pro plánování konkrétních investic v dalších letech, aby se záměry nekřížily a nedocházelo k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. Vize a priority jsme si přitom stanovili v časovém horizontu třiceti let. Konkrétní aktivity a opatření jsou logicky navrženy na kratší úsek deseti let,“ vysvětlil radní pro rozvoj města Ondřej Rys.

Rozvojovou strategii zpracovatelský tým průběžně a důkladně konzultoval s tvůrci dalších souběžně vytvářených koncepčních dokumentů města Kladna, a to zejména akčního plánu udržitelné energie a klimatu (SECAP), plánu
udržitelného, energeticky pozitivního a uhlíkově neutrálního společenství (SPARCS) a komunitního plánu sociálních služeb (KPSS).

Do tvorby SUR se zapojila také široká veřejnost. „Prostřednictvím dotazníků jsme v prvotní fázi zjišťovali názory a potřeby obyvatel města. V konečném návrhu SUR jsme také zohlednili připomínky občanů z webu města, kde byl dokument zveřejněn, a které jsme rovněž získali během dvou online konzultací s veřejností,“ uvedla za realizační tým Daniela Cimrmanová z oddělení dotací a přípravy projektů kladenského magistrátu.

S podrobným dokumentem se zájemci mohou seznámit na hlavní stránce webu města pod záložkou Strategie udržitelného rozvoje.

Výběr vizí ze SUR

• Kladno se bude dlouhodobě formovat jako centrum s vlastním ekonomickým, společenským, kulturním zázemím, které s Prahou spojují obousměrné funkční vztahy a dopravně také moderní železnice s napojením na Letiště Václava Havla.
• Kladno svým obyvatelům nabídne:
– kvalitní rezidenční zázemí ve zdravějším životním prostředí a s rekreačně atraktivním okolím,
– oborově pestrou nabídku pracovních příležitostí,
– kvalitní veřejné služby (menší část těchto služeb bude významná pro obyvatele celé pražské metropolitní oblasti).
• Úspěšně se adaptuje na klimatickou změnu a podaří se mu eliminovat hrozící klimatické extrémy a rizika.
• Kladno bude důležitým centrem inovací a malá část oborů se stane respektovaná v celostátním i mezinárodním měřítku. Jedním z těchto oborů bude udržitelná energetika.
• Transformuje se do pozice města založeného na konkurenceschopné výrobě a službách, a díky tomu se vypořádá s negativními stránkami dědictví industriální éry.

 

Comments are closed.