Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS) zahájí rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané kanalizace ve Wolkerově ulici v Novém Boru. Po úplném dokončení prací město v uvedené lokalitě obnoví povrchy komunikací.

Stavební práce na rekonstrukci vodovodu o délce téměř 336 metrů a kanalizace v celkové délce 294 metrů, na které je napojená zhruba stovka odběratelů, by se měly rozeběhnout v nejbližších dnech. V jejich průběhu zajistí zásobování nemovitostí pitnou vodou provizorní povrchový vodovod.

Stavba proběhne klasickou výkopovou metodou. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z litiny DN 100 s vnitřní cementovou výstelkou. Rekonstruovaný vodovod povede ve stávající trase v souběhu s rekonstruovanou kanalizací v komunikaci. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace. Součástí rekonstrukce bude i přepojení 11 kusů vodovodních přípojek a osazení 2 kusů technických podzemních hydrantů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Součástí rekonstrukce je prodloužení stoky k č.p.292. Rekonstrukce bude probíhat částečně v nové trase z důvodu křížení se stávajícím vodovodem. Nově bude v celé délce vedena v souběhu s rekonstruovaným vodovodem. Stoka bude nově přepojena do stoky ve Smetanově ulici. Stávající kanalizace mimo trasu nově budované stoky bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce bude přepojení 19 kusů kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 kusů revizních šachet a výstavba 6 kusů nových revizních šachet.

Podle smlouvy o dílo by SVS měla práce ukončit do konce července 2021.

Zdroj: novy-bor.cz

Comments are closed.