Po téměř roční uzavírce byl od pátku 20. listopadu 2020 obnoven provoz na „malém nadjezdu“ spojujícím sídliště Trávníky a Rybníky. Spolu s jeho opravou došlo i k obnově asfaltového povrchu na nájezdových rampách k mostu. Celá akce si vyžádala z městského rozpočtu 6,5 milionu korun včetně DPH.

K uzavření hojně využívané spojnice mezi zmíněnými sídlišti došlo loni v prosinci na základě mostní prohlídky, která odhalila závažné závady na její konstrukci. Město následně zahájilo kroky, které měly vést k co nejrychlejší opravě a opětovnému uvedení mostu do provozu. „Jsem rád, že se nám podařilo se Správou železnic vyjednat v krátkém čase výluky dopravy na železniční trati tak, aby mohlo dojít k pracím na spodní části mostu, a také vybrat vhodnou zhotovitelskou firmu,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

„Souběžně s projektovou přípravou opravy mostu jsme začali také pracovat i na přípravě stavby zcela nového širšího mostu, který umožní obousměrný provoz. Studii již máme hotovu a během následujícího roku a půl bychom chtěli získat stavební povolení. Na samotnou stavbu pak budeme žádat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta by mohla pokrýt až 100 procent nákladů,“ vysvětlil plány města starosta a dodal, že nový most by mohl ten původní nahradit v horizontu pěti let.

Právě dokončenou opravu „malého nadjezdu“ zahájila firma FIRESTA-Fišer z Brna, která se stala vítězem výběrového řízení, v polovině září. Spočívala v pracích na spodní stavbě mostu, kde byla provedena sanace středových podpěr a spodního líce nosné konstrukce. Rozsáhlé práce probíhaly také z horní strany nadjezdu, kde přibyla kotvená železobetonová monolitická spádová deska, provedena byla také nová hydroizolace. Úprav se dočkaly železobetonové římsy, došlo k osazení obrubníků na komunikaci, položena byla nová vozovka včetně podkladových vrstev. Opraveny byly i zábradlí. Vzhledem k neutěšenému stavu nájezdových ramp k mostu ze strany Rybníků i Trávníků radní následně přikročili k rozšíření zakázky o jejich opravu a položení nové živičné vozovky, čímž došlo k navýšení původně vysoutěžené ceny 5,8 milionu korun včetně DPH na celkových 6,5 milionu.

Zdroj obrázku: Město Vsetín

Comments are closed.